Students

Current PhD students
Wei-Yi Pei (2012/2014-)
Bo-Wen Zhang (2013/2015-)
Jie-Bo Huo (2014/2016-)
Ming Hao (2014/2016-)
Song-Lu Chen (2014/2017-)
Hatem Magdy Mohamed (2015-)
Waheed Ramay (2015-)

Current M.Sc. students
(2016-)  Jian-Wei Wu, Nai-Er Shi, Min-Jie Chen, Li-Yu Meng, Fan Fang, Ren-Hong Ping, Ye Yang, and Chang Liu.
(2017-)  Miao Cao, Zhi-Xuan Yu, Qi Liu, Miao-Tong Jiang, Beng Xu, Bo-Wen Zhang, Ming Sun, Zhe Liu, and Li Zhao.
 

Alumni (a part)

Ze-Jun Li (MS'17) Tencent, China
Long-Huang Wu (MS'17) Tencent, China
Lin Mao (MS'17) Qunar.com, China
Zi-Hao Wang (MS'17) Sogou, China
Zong-Heng Xin (MS'16) weibo.com, China
Yuhang Zheng (MS'15) 360.com, China
Chun-Hua Zhao (MS'15) weibo.com, China
Ze-Yu Zuo (MS'15) weibo.com, China
Zhaowei Sun (MS '14) Amazon Web Services, USA
Yankai Hao (MS'14) 360.com, China
Jun Zhang (MS '14) Baidu.com, China
Xiao-Ping Cui (MS '14) Sohu.com, China
Xuwang Yin (MS '13) CS, University of Virginia,  USA
Li Song (MS '13) Institute of Automaiton, CAS, China
Shuai Li (MS '13) Baidu.com, China
   
   
   
   

        

|Powered By Google Sites